top of page

Events

ออกงานพบปะเกษตรกร สาธิตการใช้งานของเครื่องมือ ให้ความรู้ และแนวทางกับชาวไร่

Training

งานอบรม ให้ความรู้ ทางด้านการใช้งาน 

154200
110333
154232
188932_0
188928_0
188931_0
bottom of page