top of page

ศรีกำแพงแสนมอเตอร์

ไถสับกลบเศษซาก 4, 6 จาน (SKS S400, S600)

     ไถสับกลบวัชพืชและใบอ้อย สามารถไถสับกลบวัชพืชและใบอ้อยคลุกเคล้าลงไปในดินได้ในครั้งเดียว ไม่ต้องไถพรวนหรือเผาก่อน จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินและช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินอีกด้วย

  • โครงไถชนิดคานคู่ ปรับตั้งได้ง่ายทั้งระยะจานและความลึก

  • ออกแบบพิเศษไม่ต้องเปลี่ยนจานไถบ่อย, ไม่กินยาง

  • แป้นจานและขาไถแข็งแรง ดูแลรักษาง่าย ไม่กินลูกปืนและจารบี

SKS S400

สำหรับแทรคเตอร์ขนาดกลาง 4 สูบ (70 - 95 แรงม้า) ทั้งชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อและ 4 ล้อ

SKS S600

สำหรับแทรคเตอร์ขนาดใหญ่ 100 แรงม้าขึ้นไป

S401: About Us
bottom of page